Ledenvergadering (16-03-2018)Vereninging School- en Dorpsbelangen Tjuchem (klik hier)

Vereniging voor School- en Dorpsbelangen Tjuchem

Agenda Algemene ledenvergadering 2018.
Vrijdag 16 maart in de Plaaisterploats aanvang 20.00uur.
        Agenda.
- Opening.
- Mededelingen.
- Verslag A.L.V 31 maart 2017.
- Verslagen van de commissies: kaartclub,  botenclub, speeltuin, De Keet,
                                     AED commissie, dorpsrandpark, kinderactiviteiten commissie,
                                     PITS, kinderspeeldagen, dorpsbibliotheek, Tjuchtster  Dörpsvermoak.
- Overzicht v/d activiteiten v/h  bestuur Vereniging School en Dorpsbelangen.
- PAUZE.
- Financieel verslag van de Vereniging.
- Verslag van de kascontrole commissie en benoeming nieuw lid commissie.
- Jaaroverzicht Stichting Dorpshuis Tjuchem.
- Bestuursverkiezingen:
        Aftredend en herkiesbaar: Fokkolina de Groot.
        Aftredend en herkiesbaar: Klaas Medema.
        Nieuwe kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering  melden
        bij de voorzitter Tineke Zuidema. 06-81 77 51 66 ( na 18.00 uur )
- Rondvraag.
- Sluiting.
Na afloop van de vergadering worden er foto’s vertoond van activiteiten van het afgelopen jaar en is er gelegenheid om na te praten.
                                      Tot ziens op vrijdag 16 maart.

Namens het bestuur, Tineke Zuidema.

Met dank aan Kantor Kantoor en Automatisering  in Appingedam voor het printen