ALV Sportclub Tjuchem 9 mei 2019

Algemene Leden Vergadering van SC TJUCHEM AgendaALV.pdf

Datum: 9 mei 2019, aanvang 20.00 u.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag ALV 2018

4. Jaarverslagen binnen- en buitensport 2018

5. Financieel jaarverslag
    - verslag kascommissie
    - benoeming kascommissie

6. Bestuurssamenstelling;
    - Voorzitter: Anita Bouland
    - Secretaris: vacant
    - Penningmeester: Janny Vrieling aftredend herkiesbaar
    - Bestuurslid binnensport: Jaap Uuldriks
    - Bestuurslid buitensport: vacant

    Dringende oproep voor nieuwe bestuursleden!!!

    Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur

7. Rondvraag

8. Sluiting