M-G

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen.

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat met ingang van donderdag 6
mei 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt:
1. Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen.
2. Het Milieueffectrapport (MER) dat bij het onder 1. genoemd plan hoort.

Inhoud van het plan
Bij het ontwerpbestemmingsplan gaat het om een actualisering en harmonisering van de bestaande
bestemmingsplannen buitengebied. Qua begrenzing valt het plangebied voor het grootste deel samen
met de huidige begrenzing van de plannen buitengebied. Het Windpark N33 en de ontwikkeling van de
stikstofinstallatie nabij Zuidbroek zijn niet in het plan(gebied) opgenomen.

In het voorjaar van 2020 heeft het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied in het kader van de
inspraak ter inzage gelegen. Een aantal van de ingediende inspraakreacties en vooroverlegreacties
heeft geleid tot aanpassing van het plan. Het bestemmingsplan is opgesteld op basis van de Nota van
Uitgangspunten Buitengebied. Het plan heeft een consoliderend karakter. Dit betekent dat in het plan
geen nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Het grootste deel van de percelen in het
bestemmingsplan betreft agrarische percelen.

Milieueffectrapport
Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart. Er is voor het
bestemmingsplan een MER nodig omdat het plan activiteiten mogelijk maakt die mogelijk effecten
hebben op het milieu of de natuur. Omdat de effecten niet vooraf kunnen worden uitgesloten is een
MER opgesteld waarin is onderzocht of deze effecten wel of niet optreden. Het MER ligt gelijktijdig met
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

De plannen inzien.
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen met bijbehorende stukken en het
milieueffectrapport kunt u inzien vanaf donderdag 6 mei 2021 tot en met woensdag 16 juni 2021. 
Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmigbuitengebied-on01, en op de
website van de gemeente, Bestemmingsplan buitengebied Midden-Groningen. Ook kunt u een papieren
versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan
daar alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en tijdens de openingstijden.

Reageren op het plan (indienen zienswijze)
Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het
ontwerp bestemmingsplan en/of het milieueffectrapport. Dit kan schriftelijk of mondeling. 
Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen !
Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75,
9600 AB Hoogezand, onder vermelding van zaaknummer: “554 / Buitengebied”.
Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal twee weken voor het einde van de
genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling,
te bereiken via het hiervoor vermelde telefoonnummer.

Inloopbijeenkomst
In verband met de huidige omstandigheden wordt er over het ontwerp bestemmingsplan en het
milieueffectrapport GEEN inloopbijeenkomst gehouden.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.20210505 -Publicatie ontwerp BP Buitengebied en PlanMER[3095].pdf