Update N33 Midden. Meer weg, meer waarde

N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hebben het Voorkeursalternatief voor het project verdubbeling N33 Midden in 2018 vastgesteld.
Er is definitief gekozen voor alternatief X1 dat uit de omgeving is aangedragen.
Ook de Provinciale Staten van Groningen hebben in december 2018 ingestemd met deze keuze.
Het alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems/Dollard regio, en kent ook een groot draagvlak in de omgeving.
Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur.
Vervolgproces
Het Voorkeursalternatief wordt op grond van de Tracéwet nu uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB).
Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt.
De omgeving betrekken we in ontwerpsessies voor deze verdere uitwerking van de weg en de inpassingen in de omgeving.
De OTB fase wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 afgerond.
Daarna volgt een inspraakronde en kan er gestart worden met de voorbereidingen van de realisatiefase.
De verwachting is dat in 2022 de daadwerkelijke uitvoering start en de verdubbeling rond 2026 gereed is.
In onderstaand filmpje laten we in vogelvlucht het gehele tracé zien en vertellen we meer over een aantal belangrijke veranderingen.
Kijk mee; Video verdubbeling N33 >> https://www.n33midden.nl/kijk-mee/