Verslag ALV Vereniging voor School- en Dorpsbelangen Tjuchem 16 Maart 2018

Verslag ALV van de Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem 2018.


Opening

Op vrijdag 16 maart vond de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem plaats.
Er waren 36 aanwezigen inclusief het bestuur. Na het Tjuchster kwartier (koffie) werd om 20.15 de vergadering geopend.

Verslagen van de commissies

Tijdens deze avond deden de verschillende commissies, die vallen onder de Vereniging, hun verslag.
Positief was de aankondiging betreffende de doorstart van de Keet door een nieuwe groep jeugd, onder begeleiding van de jeugdcommissie.
De secretaris Marcel Koopman deed verslag van de vorige ALV.
De voorzitter Tineke Fledderman deed verslag over de activiteiten van de Vereniging hierin werden ook de werkcommissies genoemd voor de activiteiten genoemd in de dorpsvisie.

Werkgroepen

Voor de werkgroepen hebben zich enkele kandidaten gemeld en kan er gestart worden met de activiteiten.
Extra deelnemers zijn welkom.
Zij bedankte alle vrijwilligers die zich in zetten voor het dorp.
Nieuwe vrijwilligers zijn nog altijd welkom.

Financiën

Klaas Medema deed namens Stichting Dorpshuis Tjuchem verslag van de vaste activa, de gebouwen Velemansdroom en de Plaaisterploats.
Verder kon hij mededelen dat het interieur van de Plaaisterploats is vernieuwd en dat de subsidies betreffende renovatie van de Plaaisterploats zijn toegekend.
Op de website zal de voortgang van de activiteiten worden bijgehouden.
Onze penningmeester van de vereniging  Fokkolina de Groot deed verslag van de financiën van de Vereniging en kon een klein positief saldo melden.
De kascontrole commissie deed verslag over haar (positieve) bevindingen, haar werd derhalve decharge verleend.
Johnny Dallinga nam afscheid van de kascontrole commissie en werd bedankt voor zijn inzet.
Nieuw lid kascommissie is Nico (Vieveen).

Bestuur

Van het bestuur waren aftredend Klaas Medema en Fokkolina de Groot. Beiden werden zonder tegenkandidaten herkozen.


Tot slot

Na afloop werd nog even gezellig nagekaart.
Deze keer waren er geen dia’s van het afgelopen jaar, maar werden foto’s vertoond uit de jaren 70 en 80.
Hoofdthema de bouw van de Velemansdroom in 1971/1972.
De keuze van de oude prenten viel in de smaak bij de aanwezigen en dient voor de volgende keer een aanbeveling. 

Notulen volgen later.