Waarom jij (klik hier)

“omdat jij misschien die vrijwilliger bent voor een nieuw bestuur”


Beste sporters,

Binnenkort staat de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Sportclub Tjuchem weer voor de deur, dit jaar voor de 46e keer. 
De SC is een gezonde vereniging, 7 takken van sport en meer dan100 leden en niet onbelangrijk financieel gezond.
Er is helaas een maar, qua bestuur staan we er niet goed voor.

Dit moet veranderen.
 
Het huidige bestuur bestaat uit de penningmeester en een bestuurslid voor de buitensport afdeling tennis.
Zij hebben het afgelopen jaar de belangen van de SC behartigt voor zover dat mogelijk is, daarvoor petje af.
Het bestuurslid buitensport geeft aan haar termijn niet te zullen verlengen.

Eenieder zal begrijpen dat dit geen houdbare situatie is. Besluiten al dan niet genomen door de ALV kunnen niet uitgevoerd worden,
contacten met landelijke organisaties verlopen moeizaam, indien huidige situatie blijft bestaan zal dat leiden tot het hebben van geen bestuur.

Wat moet er gebeuren.

Minimaal een bestuur bestaande uit 5 leden, wenselijk is 7. (Statutair geregeld)
Dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester bijgestaan door een bestuurslid binnen- en buitensport.
De pagina sportclub op de website www.tjuchem.net wordt bijgehouden door een commissielid.

Reglementair is geregeld in onze reglementen binnen- en buitensport dat een afdeling aangesloten bij een landelijke bond tenminste een(1) bestuurslid levert.

Sporters van uw sportclub, laten we ervoor zorgen dat er een voltallig bestuur gevormd wordt tijdens onze ALV op 25 april 2018. Geef u op, een bestuurstermijn is minimaal voor 3 jaar.
Laten we “bestuurlijk gezien” de SC nieuw leven inblazen, zorgen dat er een bestuur is die de besluiten van ALV gaat uitvoeren,
dat een nieuw bestuur initiatieven kan ontplooien om onze omni-vereniging te laten groeien en dat sociale aspecten aan de orde komen. Het is de moeite waard.

Er is ook goed nieuws.

Een persoon heeft aangegeven de functie van voorzitter te willen vervullen.

Agendapunt voor de komende ALV: voorstel om art. IX Samenstelling bestuur van het Huishoudelijk reglement van de Sportclub Tjuchem binnen- en buitensport als volgt aan te vullen:
“Ook niet-leden kunnen in voorkomend geval – maximaal 2 – als lid van het (dagelijks) bestuur gekozen worden”.
Het kiezen van nieuwe bestuursleden geschied bij voorkeur met schriftelijke stemming.

De agenda van de ALV wordt rond 15 april per mail aan alle leden gestuurd en op de website gepubliceerd. (www.tjuchem.net/sportclub/nieuws)

Meld u aan bij Janny Vrieling voor een bestuursfunctie, email j.vrieling@tele2.nl/tel.0596-533571ALV 2018 Oproep.pdf