Verslag ALV 25 - 09 - 2020

ALV Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem 25 september 2020.

Op vrijdag 25 september jl. vond, de uitgestelde, Algemene Ledenvergadering van de Vereniging School en Dorpsbelangen plaats.
De avond, die bezocht werd door 15 personen inclusief het bestuur, werd om 19.30uur geopend door de voorzitter Tineke Zuidema.
Deze avond hadden we een bijzondere gast, beer Balou Valentijn, de bekendste beer van Tjuchem en omstreken.
Hij nam, eenmalig, de plaats in van onze secretaris Marcel Koopmans die zich had afgemeld voor de vergadering.

Na het doen van een aantal mededelingen richtte de voorzitter het woord tot Klaas Medema.
Klaas is sinds 19 maart 1993 bestuurslid van de Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem 
en vanaf 1996 is hij ook actief als penningmeester van de Stichting dorpshuizen Tjuchem.
De voorzitter memoreerde de vele projecten die hij, samen met een groep actieve vrijwilligers, heeft gerealiseerd voor onze mooie dorp.
Voor deze grote inzet werd hij door de voorzitter benoemd tot erelid van de Vereniging.
Klaas die altijd graag de touwtjes in handen heeft was erg verbaasd en voelde zich zeer vereerd.
Hij kreeg een bos bloemen overhandigd namens de vereniging.

Om 20.00 uur werd de zaal betreden door Adriaan Hoogendoorn, burgemeester van de gemeente Midden – Groningen, 
gevolgd door familie en vrienden van ons zojuist benoemde erelid Klaas Medema.
Hij richtte het woord tot Klaas, in zijn speech benoemde hij de grote inzet van Klaas binnen onze vereniging, de stichting dorpshuizen Tjuchem en zijn inzet als
vrijwilliger bij de bejaardensoos in Siddeburen.
Hierna las hij de brief van de Koning voor waarin stond dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Klaas te benoemen als Lid van de Orde van Oranje Nassau.
De bijbehorende versierselen werden hem i.v.m. de corona maatregelen opgespeld door zijn vriendin Aly van Bruggen, normaal gesproken doet de burgemeester dit zelf.
Namens de vereniging kreeg hij een bon aangeboden voor een high tea voor 2 personen in restaurant de Boerderij bij de Fraeylemaborg in Slochteren. 
Na dit officiële gedeelte was er voor iedereen koffie met gebak en gelegenheid om Klaas, coronaproof, te feliciteren.
Klaas verliet hierna de vergadering om samen, met de familie en vrienden, zijn benoeming te vieren.

De vergadering werd hierna vervolgd volgens de agenda.
De verslagen van de verschillende commissies werden voorgelezen.
De voorzitter las het verslag voor van de activiteiten van de vereniging en bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet op welke wijze dan ook en de sponsoren voor hun bijdragen.
Er is voor het seizoen 2020/2021 geen nieuwe activiteitenlijst vanuit de vereniging gemaakt omdat het houden van activiteiten met de huidige corona maatregelen moeilijk te realiseren is.
Het financiële verslag van de vereniging werd besproken, onze penningmeester Fokkolina de Groot gaf uitleg over de verschillende uitgaven.
Namens de kascontrole commissie gaf Nico Vieveen aan dat de kas in orde is bevonden en werd de penningmeester decharge verleend.
Aftredend lid van de kascontrole commissie, Jan Smeding, werd bedankt voor zijn inzet.
Anouk Kugel werd benoemd als nieuw lid voor de kascontrole commissie.
Het financieel verslag van de Stichting is niet uitgebreid besproken omdat de penningmeester niet meer aanwezig was om uitleg te geven.
De voorzitter gaf aan dat het door de corona crisis moeilijker wordt om de stichting financieel gezond te houden.
Er zijn/kunnen door de corona crisis voorlopig geen activiteiten gehouden worden hierdoor zijn de inkomsten van de horeca minder.
De sportclub heeft een periode niet kunnen sporten waardoor de inkomsten van de huur terugliepen.
De sporthal moet op een andere manier verwarmd/geventileerd gaan worden omdat de huidige manier van verwarmen/ventileren niet aan de eisen van de RIVM voldoet.
De penningmeester is in onderhandeling, met de gemeente en de Vereniging Groninger Dorpen, om voor deze zaken financiële compensatie te krijgen.
Binnen het bestuur waren er twee leden, Mariska Goeree en Aries van der Helm, aftredend en herkiesbaar.
Er hadden zich geen nieuwe kandidaten aangemeld bij de voorzitter voor het bestuur waardoor beide bestuursleden automatisch herkozen zijn.
Ze hebben beiden aangegeven om voor een periode van 3 jaar weer zitting te nemen in het bestuur.
Na de rondvraag bedankte de voorzitter Tineke Zuidema de aanwezigen voor hun komst, een goede thuisreis en sloot de vergadering.