Algemene ledenvergadering (ALV)

 

Algemene Ledenvergadering Sportclub Tjuchem

De ALV van de Sportclub Tjuchem wordt in 2020 per mail gehouden. De agenda met alle bijbehorende stukken zijn op 12 september 2020 naar alle leden van de sportclub verstuurd.

13 september 2020

het bestuur

Algemene leden vergadering 2020 (ALV)

De ALV zal - gelet op de door de overheid genomen maatregelen - dit jaar tot nader order niet gehouden worden.

het bestuur

NOTULEN VAN DE ALV VAN SC TJUCHEM OP 9 MEI 2019.

Aanvang: 20.00 u.
Aanwezige bestuursleden: Anita Bouland (voorzitter), Janny Vrieling (penningmeester), 
Jaap Uuldriks (bestuurslid binnensport)
Met kennisgeving afwezig: Bert Bulten, Bert en Aukje de Haan

    1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

    2. MEDEDELINGEN

Door de voorzitter worden de volgende mededelingen gedaan:

Marcel Koopman heeft zich bij het ontbreken van een secretaris bereid getoond om te notuleren 
tijdens deze vergadering.

De TKS is uit handen gegeven omdat de organisatie ervan met het beperkte aantal bestuursleden 
en gebrek aan vrijwilligers niet rond te krijgen was.

De tafeltennissers worden genoemd in verband met de door hen geleverde prestaties waardoor 
zij het hele sportgebeuren in Tjuchem op een hoger plan tillen. 

Giel en Janny worden bedankt voor hun ondersteuning voor als dit  nodig is.

Het voorstel wordt gedaan om de contributie te verhogen in verband met de stijgende kosten, 
1 van de belangrijkste redenen hiervoor is het snelle internet. Het voorstel is om een contributieverhoging 
van 2,50 door te voeren per 2020. Er komen geen bezwaren uit de zaal. Een bedrag van 2,50 is niet kostendekkend, 
nog niet eens voor de helft.  Er is een beperkt aantal sportclubleden. Het andere deel van de 
extra kosten voor het snelle internet komt voor rekening van de Vereniging van School en Dorp. 
De sportclub wil niet het risico lopen om leden kwijt te raken, er kan niet in de mensen 
hun portemonnee worden gekeken, en daarbij zijn er mensen die van verschillende sporten lid zijn, 
waardoor de kosten dan snel oplopen. 
Daarom wil het bestuur de contributieverhoging beperkt houden. Vanuit de zaal wordt opgemerkt 
dat 2,50 extra niets voorstelt voor wat je allemaal voor voorzieningen hebt. Een contributieverhoging 
van 5,00 wordt acceptabel gevonden vinden de aanwezigen. Heinz Gunther merkt op dat er ook een 
familiekorting kan worden gegeven om het aantrekkelijker te maken.

Tennis is het grootste probleem, het brengt hoge kosten met zich mee door onderhoud en er zijn weinig inkomsten. 
Bij de vraag aan Klaas Medema door de voorzitter over of hij een bepaalde visie heeft over hoe dit verder 
moet geeft hij aan hier nog niet over te hebben nagedacht. Hilda haakt hier op in, zij is commissielid, en 
geeft aan dat de commissie al verschillende pogingen heeft ondernomen om meer tennisleden te krijgen, 
alleen lukt dit niet.
Giel merkt op dat je mensen moet proberen te prikkelen om mensen van buitenaf aan te trekken. 
Misschien is het een idee om toss avonden/ochtenden te organiseren? 
Het bestuur gaat met dit alles verder aan de slag.

Voor het volledige verslag klik op "verslagalv9mei2019pdf"

*verslagalv9mei2019.pdf

*Agenda ALV 2018.pdf

*Notulen en jaarverslagen 2017.pdf