ALV School en Dorpsbelangen 29 maart 2019

Vereniging voor School- en Dorpsbelangen Tjuchem.   

Agenda Algemene ledenvergadering 2019.
Vrijdag 29 maart in de Plaaisterploats aanvang 20.00uur.
Agenda.
    • Opening.
    • Mededelingen.
    • Verslag A.L.V 16 maart 2018.
    • Verslagen van de commissies: kaartclub,  botenclub, speeltuin, De Keet, AED commissie, dorpsrandpark, kinderactiviteiten commissie, PITS, kinderspeeldagen, Tjuchtster  Dörpsvermoak.
    • Overzicht v/d activiteiten v/h  bestuur Vereniging School en Dorpsbelangen.
    • PAUZE.
    • Financieel verslag van de Vereniging.
    • Verslag van de kascontrole commissie en benoeming nieuw lid commissie.
    • Jaaroverzicht Stichting Dorpshuis Tjuchem.
    • Bestuursverkiezingen:
     Aftredend en herkiesbaar: Marcel Koopmans.
          Aftredend en herkiesbaar: Aly Jansen.
          Aftredend en herkiesbaar: Tineke Zuidema.
          Nieuwe kandidaten kunnen zich tot een uur voor de  vergadering  melden
          bij de voorzitter Tineke Zuidema 06 – 81775166.
    • Rondvraag.
    • Sluiting.

                Tot ziens op vrijdag 29 maart.
Namens het bestuur.
Tineke Zuidema.

Met dank aan Kantor Kantoor en Automatisering  in Appingedam voor het printen