Ledenvergaderingen (31-03-2017)Vereniging School en Dorpsbelangen.

Vereniging voor School- en Dorpsbelangen Tjuchem                     

Notulen ALV 2017

Algemene ledenvergadering 2017.
Vrijdag 31 maart in de Plaaisterploats aanvang 20.00uur.

Agenda.
- Opening.
- Mededelingen.
- Verslag A.L.V 11 maart 2016.
- Verslagen van de commissies: kaartclub, jeu de boules club, speeltuin, De Keet, AED commissie, dorpsrandpark, kinderactiviteiten commissie, PITS, kinderspeeldagen, dorpsbibliotheek, Tjuchtster  Dörpsvermoak.
- Overzicht v/d activiteiten v/h  bestuur Vereniging School en Dorpsbelangen.
- Financieel verslag van de Vereniging.
- Verslag van de kascontrole commissie en benoeming nieuw lid commissie.
- Jaaroverzicht Stichting Dorpshuis Tjuchem.
- Bestuurverkiezingen:
        Aftredend en herkiesbaar: Siert v/d Laan.
        Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Loes Deurholt.
        Nieuwe kandidaten kunnen zich tot een uur voor de  vergadering  melden
        bij de voorzitter Tineke Zuidema 06 - 81 77 51 66 ( na zes uur )
- Rondvraag.
- Sluiting.

Na afloop van de vergadering worden er foto’s vertoond van activiteiten van het afgelopen jaar en is er gelegenheid om na te praten.

                                      Tot ziens op vrijdag 31 maart.

Namens het bestuur.
Tineke Fledderman.

Met dank aan Kantor Kantoor en Automatisering  voor het printen
    
 

Gezocht: enthousiaste bestuursleden.
Het bestuur van de Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem is op zoek naar  nieuwe bestuursleden.
Wij zoeken enthousiaste personen die zich willen in zetten, binnen het bestuur, voor het dorp.
Wil je plaats nemen in het bestuur dan moet je wel lid zijn van de Vereniging en 18 jaar of ouder zijn.
Wil je meer informatie over wat er van je word verwacht dan kun je altijd contact opnemen met de voorzitter.
Een keer meedraaien tijdens een bestuursvergadering is ook mogelijk.
De aanmeldingen dienen binnen te zijn voor de volgende ALV op 31 maart 2017.
Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met de voorzitter ven de Vereniging Tineke Zuidema 06-81 77 51 66 ( na 18.00 uur )
Namens het bestuur.
Tineke Fledderman voorzitter.