Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem. Agenda Algemene ledenvergadering 2020.

ALV vereniging School en Dorpsbelangen op vrijdag 25 september 2020.

Bijlage ALV 25 september 2020.pdf
Op 27 maart 2020 had het bestuur van de Vereniging School en Dorpsbelang
Tjuchem de ALV uitgeschreven.
Als gevolg van het corona virus en de daarbij behorende regels hebben we deze niet
door laten gaan.
Het corona virus is nog niet weg maar de regels zijn versoepeld.
Volgens de statuten moet het bestuur één keer per jaar een ALV uitschrijven.
We hebben daarom besloten om de ALV alsnog op vrijdag 25 september 2020
doorgang te laten vinden.
Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.
De vergadering is deze keer in de Velemansdroom omdat we hier de 1,5 meter
afstand beter kunnen bewaren.
In verband met de nog geldende corona regels is het aantal personen, wat aanwezig
mag zijn, beperkt.

Aanmelden voor de ALV is daarom verplicht dit kan tot uiterlijk maandag 21
september a.s.
U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden bij de voorzitter op onderstaand
telefoonnummer of mailadres.
Op de avond zelf vind er bij binnenkomst registratie plaats.
Wij hopen u te ontmoeten op vrijdag 25 september 2020 om 19.30 uur in de
Velemansdroom.

Opgave kan op: tel: 0681775166 of mail: Tineke Zuidema

Namens de Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem.
Tineke Zuidema.
Voorzitter.

Agenda > Agenda ALV 25 - 09 - 2020.pdf

Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem.
Agenda Algemene ledenvergadering 2020.
Vrijdag 25 september in de Velemansdroom aanvang 19.30 uur.
Agenda.
– Opening.
– Mededelingen.
– Verslag ALV 29 maart 2019.
– Verslagen van de commissies: kaartclub, botenclub, speeltuin, De Keet,
AED commissie, dorpsrandpark, kinderactiviteiten commissie, PITS,
kinderspeeldagen, Tjuchster Dorpsvermoak.
– Overzicht v/d activiteiten v/h bestuur Vereniging School en
Dorpsbelangen.
– PAUZE.
– Financieel verslag van de Vereniging.
– Verslag van de kascontrole commissie en benoeming nieuw lid
commissie.
– Jaaroverzicht Stichting Dorpshuizen Tjuchem.
– Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: Mariska Goeree.
Aftredend en herkiesbaar: Aries van der Helm.
Nieuwe kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden
bij de voorzitter Tineke Zuidema tel: 06-81775166
– Rondvraag.
– Sluiting.
Tot ziens op vrijdag 25 september.
Namens het bestuur.
Tineke Zuidema. (mailadres: Tineke Zuidema )

Notulen > Notulen ALV 29 Maart 2019(ALV 25-09-2020).pdf
LET OP. I.v.m. de corona maatregelen is het aantal personen wat aanwezig
mag zijn beperkt, aanmelden bij de voorzitter is verplicht uiterlijk
maandag 21 september per telefoon of mail.

Met dank aan Kantor in Appingedam voor het printen.